Przeczytaj uważnie zanim zaczniesz korzystać z naszych usług!


  Warunki

  Rejestrując się lub uzyskując dostęp do socialblade.pl, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Świadczenia Usług, wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz używać ani uzyskiwać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w tej witrynie są chronione obowiązującym prawem autorskim.


  Postanowienia Ogólne

  Aktualizacja 07-GRUDNIA-2022.

  1. 1. Witryna Socialblade, dostępna pod adresem internetowym socialblade.pl jest panelem pośrednictwa pomiędzy Klientem a podmiotami trzecimi, służącym do prowadzenia kampanii marketingowych w mediach społecznościowych, prowadzony jest przez Kamila Nowak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Webhorde wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8672204724, REGON: 387844790.
  2. 2. Przez Korzystanie z Witryny rozumie się wszelkie formy interakcji z platformą Socialblade.pl w tym zwłaszcza składanie zamówień na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Witryny oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie do przestrzegania jego zasad. Przez „Klienta” rozumie się każdą osobę korzystająca z Witryny. Przez „Operatora” bądź „Firmę zewnętrzną” bądź „Firmę trzecią” rozumie się podmiot zupełnie niezależny od Witryny, który faktycznie zajmuje się świadczeniem usług polegających na zwiększeniu ilości fanów, lajków, obserwujących, wyświetleń, subskrypcji i innych tym podobnych.
  3. 3. Korzystanie z Witryny wymaga posiadania sprawnego komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej, obsługi JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
  4. 4.Serwis świadczy wyłącznie usługi pośrednictwa w zawarciu zlecenia kampanii z firmami trzecimi na zlecenie Klienta.

  Rejestracja

  1. 1. Rejestracja jest konieczna do zakupu usług w sklepie.

  2. 2. Podczas rejestracji konieczne jest podanie loginu, hasła oraz adresu e-mail.

  3. 3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.

  4. 4. Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją tego regulaminu.

  5. 5. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych etc.

  Ochrona danych osobowych

  1. 1. Rejestracja użytkownika rozumiana jest jako zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych.
  2. 2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, które określone zostały w polityce prywatności.
  3. 3. Udostępnione przez użytkownika dane osobowe przetwarzane są przez administratora wyłącznie w celu realizowania usług oferowanych przez sklep oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora, które wynikają z przepisów prawa (w szczególności w celach marketingowych przez niego świadczonych).
  4. 4. Użytkownik ma możliwość wysunięcia żądania usunięcia jego danych z bazy serwisu (bez podania przyczyny tego działania). Działanie to jest równoznaczne z usunięciem konta użytkownika.
  5. 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, w wyniku udostępnienia przez użytkownika hasła osobom trzecim, a także zaniechania bezpieczeństwa, które zostało wykryte po stronie użytkownika.

  Zamówienia

  1. 1. Przed złożeniem zamówienia, klient zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami i postanowieniami niniejszego regulaminu.

  2. 2. Złożenie zamówienia rozumiane jest jako akceptacja regulaminu oraz postanowień i zasad w nim zawartych.

  3. 3. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu podanym przez kodeks cywilny. Kupujący składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru lub usługi (w przypadku usług i towarów elektronicznych).

  4. 4. Klient zobowiązany jest do poprawnego i czytelnego uzupełnienia danych w formularzu rejestracyjnym.

  5. 5. Klient zobowiązany jest do poprawnego uzupełnienia danych niezbędnych do wykonania usługi – według instrukcji zawartych w sklepie Socialblade.

  6. 6. Witryna Socialblade nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany link w zamówieniu.

  7. 7. Klient wraz z utworzeniem konta proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (dz.u. Z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest sklep. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji (poprawiania), a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych.

  8. 8. Termin realizacji zamówienia opłaconego przy wykorzystaniu salda po wcześniejszym doładowaniu wybraną metodą płatności liczony jest od momentu złożenia zamówienia w systemie.

  9. 9. Płatności za zamówienia realizowane są za pomocą płatności elektronicznych. Użytownik ma możliwość wyboru metody płatności do zapłaty za usługi. Operatorem płatności jest Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań oraz PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).

  Odpowiedzialność

  1. 1. Administrator oświadcza, że Witryna nie jest w żaden sposób powiązana z Instagramem, Facebookiem, Youtubem, Twitterem, SoundCloudem, Snapchatem, TikTokiem ani ich partnerami. Wszystkie ich loga widoczne w serwisie są ich własnością i są wykorzystywane w celach informacyjnych.

  2. 2. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem Serwisu lub brakiem funkcjonowania Serwisu.

  3. 3. Klient Serwisu przyjmuje do wiadomości wraz ze wszystkimi konsekwencjami, iż Serwis świadczy wyłącznie usługi pośrednictwa pomiędzy Klientem a firmami zewnętrznymi trudniącymi się świadczeniem usług polegających na zwiększeniu ilości fanów, lajków, obserwujących, wyświetleń, subskrypcji i innych tym podobnych.

  4. 4. Witryna realizuje zamówienie wyłącznie w oparciu o przekazane przez Klienta dane. Witryna nie weryfikuje w żaden sposób przekazanych danych. W przypadku przekazania przez Klienta danych błędnych(Błędne dane to takie gdzie link i każde inne dane potrzebne do prawidłowego wykonania zamówienia nie jest dostosowany do usługi ), niekompletnych bądź nierzetelnych Witryna nie bierze odpowiedzialności za niepowodzenie i brak skuteczności zamówienia. Klientowi w takiej sytuacji nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonego tytułem zamówienia wynagrodzenia albowiem Serwis na skutek złożonego zamówienia także ponosi szkody majątkowe.

  5. 5. Klient musi przekazać Witrynie poprawny link lub nazwę profilu do wybranego serwisu społecznościowego. Przekazana treść (profil, post, film) musi być w pełni publiczna dla osób trzecich tak aby operator realizujący zamówienie wykonał je prawidłowo.

  6. 6. Klient przyjmuje do wiadomości i to akceptuję, iż Witryna przekazuje operatorowi dane zgodnie ze złożonym zamówieniem i dane zamówienia po przekazaniu do w/w operatora nie mogą być edytowane bądź anulowane. Klientowi w takiej sytuacji nie przysługuje roszczenie o zwrot uiszczonego tytułem zamówienia wynagrodzenia albowiem Witryna na skutek złożonego zamówienia także ponosi szkody majątkowe.

  7. 7. W przypadku różnicy pomiędzy złożonym zamówieniem a jego ostatecznym efektem, Witryna nie bierze odpowiedzialności za tą różnicę. Na uzasadnione żądanie Klienta Witryna zobowiązuje się do przedłożenia dokumentu świadczącego o fakcie przekazania zamówienia firmie zewnętrznej zgodnie z treścią zamówienia złożonego przez Klienta.

  8. 8. Witryna zapewnia, iż w przypadku wystąpienia sytuacji o której mowa w ust. 7 dołoży wszelkich starań, w tym przede wszystkim podejmie kontakt z operatorem, celem uzyskania końcowego efektu zamówienia zgodnie z treścią zamówienia złożonego przez Klienta.

  9. 9. Klient przyjmuje do wiadomości iż Witryna nie gwarantuje stałych i trwałych efektów prowadzonej kampanii lub promocji przez operatora.

  10. 10. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze klienta oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.

  11. 11. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez Serwis narzędzi marketingowych.

  12. 12. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez klientów.

  13. 13. Administracja ma prawo do zamknięcia każdego konta bez podania przyczyny.

  Działania Zabronione

  1. 1. Zabronione jest korzystanie z Serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym prawem.

  2. 2. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie Serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.

  3. 3. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.

  4. 4. Zabronione jest wykorzystywanie treści tekstowych, zdjęć, video i innych zamieszczanych na serwisie bez pisemnej zgody Administratora.

  Zasady Korzystania

  1. 1.Klient rejestrując się w Witrynie otrzymuje możliwość zakupu usług realizowanych przez Witryne polegających na pośrednictwie w zawarciu umowy z podmiotami trzecimi świadczącymi usługi zwiększające ilość fanów, lajków, obserwujących, wyświetleń, subskrypcji i innych tym podobnych.

  2. 2.Po zaksięgowaniu pieniędzy na saldzie klient otrzymuje stosownego maila z potwierdzeniem wpłaty.

  3. 3. Witryna zapewnia, iż zamówiona usługa zostanie przekazana do realizacji na rzecz operatora nie później niż w okresie 24 godzin od złożenia zamówienia, natomiast czas na wykonanie zlecenia usługi może wynosić do 14 dni.

  4. 4. Administracja witryny nie ma możliwości cofnięcia lub usunięcia pozyskanych dla klienta usług, wszelkie spadki mogą wynikać z wyboru jakości przez klienta, prowadzonego konta, zasięgu organicznego lub ingerencji programami trzecimi.

  5. 5. Polubienia obserwacje, komentarze, subskrypcje lub wyświetlenia i inne usługi uzyskane z pomocą serwisu mogą pochodzić z kont z całego świata i nie muszą pochodzić od polskich użytkowników.

  6. 6. Zamówienia o źle uzupełnionych informacjach takich jak błędna nazwa niepoprawny link do zdjęcia , filmu , piosenki itp. nie podlegają zwrotom i nie muszą zostać zrealizowane i/lub w takiej sytuacji serwis nie ma obowiązku realizacji zamówienia w regulaminowym czasie podanym klientowi.

  7. 7. W wyniku modernizacji usługi realizacja zamówienia może się wydłużyć co klient może sprawdzić wchodząc w „Historia Zamówień”. Zamówienia, które są w trakcie modernizacji zostaną automatycznie anulowane, a pobrane środki zwrócone na saldo.

  8. 8. Zamówienia składane poza stroną w każdej możliwej formie (np. email, telefonicznie) są usługą premium i zwalniają kupującego z posiadania konta w serwisie.

  Uprawnienie od odstąpienia od umowy

  1. 1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

  2. 2. Klient będący konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy na mocy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 roku.

  3. 3. Odstąpienie od umowy można uznać za skuteczne wyłącznie w przypadku, gdy klient złoży w ciągu 14 dni kalendarzowych (od daty dostarczenia towaru) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

  4. 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w dowolnej formie, np.: Poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie czy też adres e-mail socialbladeinfo@gmail.com

  5. 5. Termin odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach kalendarzowych, od dnia w którym kupujący (będący konsumentem) wszedł w posiadanie towaru lub osoba trzecia (którą nie jest przewoźnik) stała się posiadaczem tej rzeczy.

  6. 6. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi, którego zamówienie zostało przekazane do realizacji. Po pomyślnej realizacji usługi (w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych po zawarciu umowy) zgodnie z prawem konsumenta o dostarczaniu treści cyfrowych klient traci prawo do 14-dniowego odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

  Reklamacje

  1. 1. Każdy z klientów ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez Witryne.

  2. 2. Obsługą reklamacji zajmuje się administracja serwisu.

  3. 3. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane poprzez formularz kontaktowy w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: ID zamówienia, datę złożenia zamówienia, przyczynę reklamacji, dane kontaktowe Klienta.

  4. 4. Reklamacje zgłaszane przez Użytkownika będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.

  5. 5. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej

  6. 6. Od wyniku reklamacji klientowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć pisemnie i przesłać pocztą na w/w adres właściciela i administratora serwisu w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.

  7. 7. Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji gdy: Dobrowolnie usuwa i tym samym zakłóca działanie usług prowadzonych przez operatora za pośrednictwem Socialblade.pl, na skutek błędu lub niewiedzy złożył niepoprawnie zamówienie bądź nie zastosował się do regulaminu. Niepoprawne zamówienie to takie gdzie link do Filmu, zdjęcia lub postu, który jest nieaktywny, prywatny oraz link prowadzący do zdjęcia, filmu lub postu, który nie jest ustawiony na publiczny, a co za tym idzie, nie można wykonać poprawnie usługi, chociażby z powodu, że wykonanie jakiejkolwiek interakcji jest dozwolone tylko dla grona znajomych lub obserwujących.

  8. 8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu należy zgłaszać przez formularz kontaktowy dostępny na stronie w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot.

  Ochrona danych osobowych

  1. 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

   Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin należy każdorazowo przeczytać przed złożeniem zamówienia i zaakceptować jego aktualne brzmienie. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego nowego brzmienia. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika. W celu usunięcia konta należy wysłać wiadomość poprzez zakładkę kontaktową dostępną na stronie lub adres e-mail socialbladeinfo@gmail.com

  Składając zamówienie, zgadzasz się na poniższe warunki


  Polityka zwrotów

  Socialblade oferuje niematerialne, cyfrowe towary, dlatego wedle regulaminu nie ma możliwości anulowania zamówienia po jego realizacji.

  Jako klient jesteś odpowiedzialny za zrozumienie tego przy zakupie dowolnego przedmiotu w naszej witrynie. Zdajemy sobie jednak sprawę, że ze względu na charakter dostarczanego przez nas produktu mogą wystąpić wyjątkowe okoliczności, dlatego honorujemy prośby o zwrot pieniędzy z następujących powodów:

  1. Brak dostarczenia interakcji

  2. Niezgodność zamówienia z opisem

  PRZECZYTAJ

  Polityka Prywatności

  To oświadczenie zostało ostatnio zaktualizowane 7 stycznia 2020

  Socialblade zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności w Internecie. Przeczytaj poniższe zasady, aby zrozumieć, w jaki sposób Twoje informacje będą przetwarzane podczas korzystania z naszej witryny.

  Informacje Ogólne

  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: socialblade.pl

  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Kamil Nowak
  Wiry 5, 39-410 Grębów

  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: socialbladeinfo@gmail.com

  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Witrynie.

  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług

  6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).


  Pliki Cookies :

  Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies do zapisywania danych logowania, dzięki czemu nie musisz ich wprowadzać za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę. Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby akceptowała lub odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie lub powiadamiała Cię, kiedy plik cookie jest ustawiony. Każda przeglądarka jest inna, więc sprawdź menu „Pomoc” swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z witryny. Należy pamiętać, że jeśli zdecydujemy się korzystać z reklamodawców zewnętrznych, mogą oni używać plików cookie.


  Ochrona Danych

  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

  2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

  3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

  4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.


  Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
  Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy rozwiązania typu chat online
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

  2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

  3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.

  4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.

  7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

  8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.


  Informacje o formularzach:

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.


  Istotne Techniki Marketingowe

  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

  2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

  3. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.